Vedtægter

Vedtægter for Badmintonafdelingen i Gadstrup Idrætsforening

1 Afdelingens navn og hjemsted

Afdelingens navn er Gadstrup Snoldelev Badminton Sammenslutning – normalt forkortet til GSBS. Afdelingens hjemsted er Ramsø kommune. (Ny Roskilde kommune pr. 1.1.2007)

§2 Afdelingens formål

Det er afdelingens formål at skabe de bedst mulige rammer for udøvelse af al forskellig badminton, der må være interesse for, og i afdelingen at skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§3 Medlemsskab af organisationer

Afdelingen er medlem af Gadstrup Idrætsforening (GIF) og er her igennem medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Roskilde Amt og Ramsø Idræts Union (RIU)

§4 Optagelse af medlemmer

Som medlem af afdelingen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret afdelingens vedtægter, og oplyst navn, adresse, telefonnummer samt fødselsdag og år.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af afdelingen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til afdelingen.

§5 Kontingent

            Afdelingens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for én sæson af gangen og er bindende for hele sæsonen.

§6 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til afdelingens kasserer med 14 dages varsel. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

         Stk.1. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist,(som skal være medlemmet skriftligt   bekendt,  eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen – eller GIF, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i en lokal avis, samt ved opslag på træningsstederne og på afdelingens hjemmeside på Internettet.

Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres på afdelingens hjemmeside på internettet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har én forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §12 og Afdelingens ophør §13. “Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

            1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det indeværende år til orientering

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Valg af indtil 2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

7. Valg af 1 revisor.

8. Valg af en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Bestyrelsen skal være på mindst 3 medlemmer og kun 2 af disse kan være på valg samme år. Suppleant, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Dirigenten underskriver referatet.

§8 Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen – med formand og kasserer.

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder varetages af formanden for GIF. Afdelingen sørger dog selv for ansøgning om tilskud og lignende til offentlig myndighed.

Stk. 2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til afdelingens drift nødvendige udvalg.

        Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden (arbejdsfordeling).

§9 Tegningsret

Afdelingen tegnes af formanden. I tilfælde af formandens fravær tegnes afdelingen af kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Formanden er medlem af GIF`s hovedbestyrelse.

        Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt beder om dette og samtidig angiver punkter til dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel og bekendtgøres på samme måde som en ordinær generalforsamling, jf.§7. stk.2.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling, jfr. §7. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§11 Regnskab

Afdelingens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorer, forelægges den ordinære generalforsamling. Det godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF`s ordinære generalforsamling.

§12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13 Afdelingens opløsning

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af afdelingen, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Ved afdelingens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, opbevares afdelingens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse overdraget til GIF. Såfremt GIF ikke eksisterer, fordeles afdelingens aktiver til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

 

Afdelingen er stiftet den 9.juni 1992

Vedtægterne er senest revideret den 18. maj 2006

 

Attesteret:

 

 

 

___Niels Erik Bull___________Jan Madsen

           Dirigent                                           fungerende formand:

theme by teslathemes
Webmaster: Bjarne Jensen